044 017 6961 [email protected]

Jag har lagt märke till att det i dabatten väldigt långt talas om utvecklingen av Östra hamnen och södra sidan av järnvägen. Även om det är viktigt så ser jag det som väldigt viktigt att beslutsfattarna ser till hela stadens bästa då besluten skall fattas. Ibland känns det som att halva staden, norra sidan av järnvägen, där de flesta Hangöbor faktiskt bor, faller lite i glömska. Ett annat område som också glömms bort är området Täktom-Tvärminne-Lappvik, för dem är tillgänglighet till basservice antagligen betydligt mycket viktigare än hur andrahandsbostäder byggs och planeras i Östra hamnen.

Det som jag nu inför valet speciellt vill lyfta fram och arbeta för är:

Skolan och småbarnspedagogiken i framtiden

Jag tycker det av allra största vikt att det inte nu görs några förhastade beslut när det gäller skolnätet i Hangö. En kartläggning och planering av hela skolnätet borde göras för att garantera den bästa skolgången för alla barn och unga i hela Hangö. Vi får inte i Hangö göra kortsiktiga beslut för att göra kortiktiga besparingar, istället skall staden satsa på en hållbar och kvalitativ skolgång för våra barn och unga.

Arbetsplatser är väsentliga för att vår stad skall överleva

För att vi skall kunna bo i Hangö krävs arbetsplatser. Arbetsplatser är inte lätta att skapa, därför bör vi i Hangö göra allt som står i vår makt för att behålla de arbetsplatser vi har. Staden bör uppmuntra företagare och industri som vill verka på orten. Varje arbetsplats är viktig, oberoende om det är inom turismen, industrin eller i hamnen!

Vettiga boendelösningar och småhustomter för Hangöbor

Det viktigt att staden aktivt arbetar för att skapa vettiga och attraktiva boendemöjligheter för familjer som vill bo och arbeta i Hangö. Utvecklingen av Lotsgatans område är ett konkret exempel på ett lyckat projekt från stadens sida och detta behöver vi mera av.