044 017 6961 mathias@bilenberg.fi

Under år 2020 var det många vändningar kring Hangöbyskolornas öde, först var det (den 21.5) både svenska- och finska sektionerna i bildningsnämnden som valde att gå vidare med förslaget att stänga båda Hangöbyskolorna. (Svenska YLE 23.4.2020) Bildningsnämnden valde att göra det samma den 7.5 (Svenska YLE 8.5.2020), gå vidare med förslaget att skolorna stänger 2021 respektive 2022. Orsaken till detta är enkel, elvatalet minskar och det finns snart inte underlag för att upprätthålla två skolor i stamstaden.

I förslaget framhäver man också de pedagogiska fördelarna med att all undervisning koncentreras till centralskolorna. Jag skulle vara mycket intresserad av att höra: vilka är dessa pedagogiska fördelar och på vilka grunder kan man påvisa att det överhuvudtaget finns några pedagogiska fördelar med det här alternativet?

I hela landet har det stängts byskolor under flere års tid, det kommer högst antagligen att stängas många fler skolor även i framtiden. Det är antagligen inte möjligt att undvika detta. Samtidigt tycker jag att vi skall komma ihåg, det finska skolsystemet är ett av de bästa i världen. Och även om man säger att det inte spelar någon större roll för elevernas inlärning ifall de går i en stor, eller liten skola, så har vi inte sett effekten av att stänga mindre skolor i stor utsträckning ännu.

Det är sant, prognoserna visar att elevantalet minskar. Men jag anser fortfarande att beslutet är förhastat och ogenomtänkt. I det här förslaget väljer man att satsa alla resurser på centralskolan, en skola som det just nu spenderas stora summor på att renovera. Det handlar om en stor skolbyggnad som lider av inomhusluftsproblem och som antagligen fortsättningsvis kommer att vara en belastning för stadens ekonomi.

När det var dags för fullmäktige att ta beslut i frågan (Svenska YLE 15.9.2020, Hanko Nyt 15.9.2020), valde man ändå att remmitera ärendet. Antagligen just på grund av ovanstående orsaker. Det här har gett oss lite mera tid att hitta nya lösningar för att bevara Hangöbyskolorna.

Hur skall man gå vidare i frågan?

Christian Mattson föreslog redan tidigare att att en arbetsgrupp skulle kartlägga stadens alla fastigheter inom bildningssektorn (Svenska YLE 9.5.2020), och att man skulle skapa en klar bild av vad behovet kommer at vara i framtiden. Själv är jag inne på samma linje! Att stänga skolor och tro att man på det sättet når en lösning är inte hållbart. Hangö måste tänka om, hur skall skolnätet omorganiseras för att hitta en hållbar helhetslösning för framtiden, som både betjänar invånarna och står på en stabil ekonomisk grund.